Header Ads

Ses kaydının belgesi çıktı. Bilal Erdoğan paraları böyle sıfırlamış.

Ses kaydının belgesi çıktı. Bilal Erdoğan paraları böyle sıfırlamış.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen görüşmedeki sıfırlanamayan paranın 14.5 milyon TL’si ile Şehrizar Konutları’ndan 6 daire alındığı ortaya çıktı.
Parayı ise 26 Aralık’ta Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın avukatı olan Ömer Faruk Akbulut ödemiş.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da 17 Ara­lık 2013’te geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon gö­rüş­me­le­rin­de­ki id­di­ala­rı doğ­ru­layacak nitelikte bil­gi­ler gün yü­zü­ne çık­tı.
Bu­na gö­re, Sü­mey­ye Er­do­ğan, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın te­le­fon­da söy­le­di­ği gi­bi 17 Ara­lık sa­ba­hı sa­at 09.00’da THY uça­ğıy­la Bu­sin­nes Clas­s’­ta yer alan 1F kol­tu­ğun­da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’n­dan İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na in­di. Sa­at 11.00’de de Baş­ba­ka­n’­ın Kı­sık­lı­’da­ki ko­nu­tu­na ulaş­tı. İd­di­aya gö­re Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın te­le­fon­da de­di­ği gi­bi pa­ra­la­rı da­ğı­ta­ca­ğı yer­le­rin lis­te­si­ni gö­tür­dü. 
14.5 MİLYONA A BLOKTA 6 DAİRE 
Bugün gazetesi'nden İrfan Dumlu'nun haberine göre, Şeh­ri­zar Ko­nut­la­rı A blok­tan 1-2-3-4-5-6 nu­ma­ra­lı da­ire­ler Er­do­ğan ai­le­si adı­na sa­tın alın­dı. Söz ko­nu­su da­ire­le­rin Baş­ba­ka­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak ile Ser­hat Al­bay­rak kar­deş­le­rin ya­kın dos­tu ve ak­ra­ba­sı avu­kat Ömer Fa­ruk Ak­bu­lut üze­rin­den alın­dı­ğı tes­pit edil­di. Ak­bu­lu­t’­un 26 Ara­lık 2013 gü­nü Ça­lık Hol­ding bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren GAP Ya­pı İn­şa­at’­a ait Şeh­ri­zar Ko­nut­la­rı­’nın Ak­tif Ban­k’­ta­ki he­sa­bı­na 14 mil­yon 507 bin 391 TL 11 ku­ruş ak­tar­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Al­bay­rak kar­deş­le­rin avu­ka­tı da olan Ömer Fa­ruk Ak­bu­lu­t’­un alım sa­tı­ma yet­ki­li avu­kat ol­du­ğu bil­di­ril­di. 


HAVALİMANINDA GÖRÜŞTÜ 
Başbakan Erdoğan’ın Şeb-i Arus töreninin ardından saat 23.30 sıralarında eşi Emine Erdoğan ile havaalanına gittiği ajanslara haber oldu.
Haberde bir süre aracından inmeyip telefon görüşmesi yapan Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte özel uçak ‘ANA’ ile Ankara’ya gittiği vurgulandı. DHA muhabirinin bu fotoğrafı, Erdoğan’ın 30 milyon Euro’yu sıfırlama talimatını verdiği iddia edilen görüşme saati 23.20 sıralarında çektiği belirtildi. 
NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN
İstanbul Feshane’de 2011 yılında dünya evine giren Ömer Faruk Akbulut’un nikah şahitliğini Başbakan Erdoğan’ yaptı. Akbulut’un, Başbakan’ın yakın arkadaşı ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı avukat Hamza Akbulut’un oğlu olduğuna da dikkat çekildi. Ömer Faruk Akbulut’un kız kardeşi Pakize Şule Akbulut ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO’su olan Serhat Albayrak’la evli. Çiftin 2004’teki düğününde nikah şahitliğini yine Başbakan Erdoğan yaptı
Blogger tarafından desteklenmektedir.