Header Ads

Sigara Haramdır | Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)

Sigara Haramdır
Sigara Haramdır


Malûm olsun ki, şerîatda izâ’a-i mâl, kesret-i suâl haramdır. (Bilinsin ki, İslam'da malı zayi etmek ve - lüzumlu, lüzumsuz - çok sual sormak haramdır.)

Bu makamda izâ’adan murâd, emvâlin dünya ve ahirete fâidesi olmayarak sarf ve istihlâkidir.(Bu durumda, malların zayiinden maksat, malların dünya ve ahirete faydası olmadan harcamak, israf ederek mahvetmektir.)
Bu kabîl sarfiyât ve istihlâkât-ı umûmiye muharremdir. ( Bu kabil - dünya ve ahirete faydası olmadan yapılan- harcamalar ve israflar haram kılınmıştır)

Sigara isti’mâline hurmet-i mezkûre tamâmıyle sâbit ve mütehakkakdır.
(Sigara kullanılmasına dair, izah edilen haramlık tamamıyla kesin olup, doğruluğu tahkik edilmiştir) Çünkü sigara isti’mâline menfaat-i dünyeviye yoktur. Bilakis mazarrat hâkimdir. (Zira sigara kullanılmasında dünyevi bir menfaat yoktur. Tam aksine tamamen zararlıdır.) Öyle mazarrat ki andan bedene, cismâniyete hâsıl olan ilel ve emrâzın  ref’ u izâlesi bir zaman sonra daha mühim mebâliğin sarf ve istihlâkini, neticede de bir fâide elde eyleyememesini mûcibdir. (Öyle bir zarar ki, ondan dahilive harici vücutta meydana gelen belirtiler ve hastalıkların kaldırıp giderilmesi, bir müddet sonra daha büyük paraların harcanıp israf edilmesini, neticede de bir fayda elde edilememesini icap ettirir.)


Manevî mazarratı ise ta’dâd etmekle bitmez.(Manevi zararları ise saymakla bitmez) Mâni’-i terakkîdır.(Yükselmeye engeldir) Rayihasından ervâh-i Tayyibe muazzeb olur.(Kokusundan ruhaniyet rahatsız olur)

Ve-sâit-i rahmet olan ervâh-ı mezkûrenin temâsını, yâni alâka-i rûhaniyelerini men’eder. Bu, büyük bir musibettir.(Rahmet vasıtaları olan sözkonusu ruhaniyetin ilişkisini, yani ruhani alakalarını meneder. Bu büyük bir musibettir.)

Şu halde sigara içmek mânen ve maddeten muzırdır, haramdır.
(Şu halde sigara içmek mânevi ve maddi olarak zarar vericidir ve haramdır).

Haram, Allah’ın nehyettiği emirdir. Ana musır olanlar emrine isyân ve muhalefet edenlerdir. (Haram, Allah’ın yasakladığı emirdir. Ona ısrarla devam edenler, emrine isyan ve muhalefet edenlerdir) İş, bu netîceye müncer olur (götürür). Yevmiye(günde) 25-30 sigara içenler, günde bu sebeple Allâhü Teâlâ’ya 25-30 defa muhâlefet ediyor, haram irtikâb eyliyor(işliyor) demektir.

….Bu umûru, teemmül etsinler.(Bu işleri iyice düşünsünler) Sigarayı azm-i kavî ile terk etsinler. (Sigarayı büyük bir gayret ve kararlılıkla terk etsinler) Mizâcda hâsıl olan muvakkat teşettütten dolayı korkmasınlar. Bu hal az bir zaman sonra sıhhati müstelzim olur. (Davranışlarda meydana gelen geçici olumsuzluklardan dolayı korkmasınlar. Bu hal, kısa bir zaman sonra sağlığa dönüşür.)

Rızâ-i Mevlâ da inzimâm eder.(Allah’ın rızası da gelir). Azim ve irâdenin musırran isti’mâli lâzımdır.(Gayret ve iradenin ısrarla kullanılması lazımdır)

Şehr-i Ramazan kesîru’l-berekâttır (Ramazan ayı bereket çokluğudur.) Bu terkin, bu ayda başlamış olması kat’î  muvaffakiyetle tetevvüc etmesini mûcibdir. Fırsatı ganîmet bilsinler.
(Bu bırakmanın bu ayda başlamış olması, kesin muvaffakiyetle sonuçlanmasını sağlar. Fırsatı ganimet bilsinler.)

Ben de Mevlâ’dan bu beliyyeden kat’î  sûrette kurtulmalarını niyâz ediyorum 
 (Ben de Allah'tan, bu beladan kesin surette kurtulmalarınıniyaz ediyorum.)


Ba’de-mâ, - velev bir sigara olsun – ellerine almasınlar ve ağızlarına koymasınlar.
(Bundan sonra -velev ki bir sigara olsun- ellerine almasınlar ve ağızlarına koymasınlar. 

Mevlâ’dan Tevfik ve medet istesinler, mutlaka muvaffak olurlar. 
 (Allah'tan muvaffakıyet ve yardım istesinler, mutlaka başarırlar.)
Süleyman Hilmi TUNAHAN Hazretleri (k.s.)  ( Mektublar Risalesi )

Blogger tarafından desteklenmektedir.