Header Ads

Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimlerden bazıları

Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimlerden bazıları
Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ilimlerden bazıları

Kur'ân-ı Kerîm'in sarahaten (açıkça) veya işâreten ihtiva ettiği bu ilimlerden bazıları:

Tefsir İlmi: Kur'ân-ı Mübîn'in bâzı âyetleri, diğer bâzı âyetlerini îzâh ve tafsil eder.

Hadîs İlmi: Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizin hadis-i şeriflerinin kaynağı Kur'ân-ı Kerîm âyetleridir.

Kelâm İlmi: İslâm dîninin itikada ait esaslarının birinci kaynağı yine Kur'ân-ı Âzîm'dir.

Fıkıh İlmi: İbâdetlere, hukuka, ceza işlerine âit meselelerin de birinci kaynağı yine Kur'ân-ı Mübin'dir.Usul-I Fıkıh İlmi: Fıkhî meselelerin kendilerinden istinbât edildiği (alındığı) usul Kaideleri de Kur'ân-ı Kerîm'den alınmıştır.

Hikmetü't-Teşri' İlmi: Mükellef olduğumuz dînî vazifelerin bizim için, gerek dünyevî gerek uhrevî birçok fayda ve hikmetleri vardır. Kur'ân-ı Kerîm, bu fayda ve hikmetlerin bir kısmını açıkça, bir kısmını da işâreten bildirmektedir.

Ahlâk İlmi: Kur'ân-ı Azîm'in birçok âyeti, ahlakî esasların, düsturlarını en mükemmellerini ihtiva etmektedir.

Tasavvuf İlmi: Tasavvufta geçen birçok ıstılah ve tabiri, Kur'ân-ı Mübin çok kudsî bir surette ihtiva etmektedir. Bu itibarla, ilm-i tasavvufun en mühim kaynağı da Kur'ân-ı Âzîm'dir.

Belagat İlmi: Kur'ân-ı Kerîm öyle bir fesahat ve belâgate, öyle bir incelik ve akıcılığa, öyle bir mükemmeliyete sahiptir ki, insan ve cinler bir araya gelip yardımlaşsalar, onun bir âyetinin bile benzerini getirmeye muvaffak olamazlar. Bu sebeple belagat kaideleri de ondan alınmıştır.

Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm; mantık, hitabet, riyaziyat (matematik), hey'et (astronomi), tabî'ıyyât (fizik, kimya, biyoloji), hikmet-i tekvin (yaratılış gayeleri), siyer ve tarih, ictimâ'ıyyât (sosyoloji) gibi birçok ilmi, pek vecîz (az ama öz) bir şekilde, ya açıkça ya da işâreten ihtiva eder.
Blogger tarafından desteklenmektedir.