Header Ads

İtikatta ve amelde mezhep

İtikatta ve amelde mezhep
İtikatta ve amelde mezhep


Mezheb, ictihâd ehliyetine sâhip âlimin edille-i şer'iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas)dan çıkardığı mesele ve hü­kümlerdir.
Erkek ve kadın her müslümanın itikatta ve amelde mez­hebini öğrenip bilmesi vaciptir.

"itikatta mezhebin hangisidir?" denirse, "Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebidir." demelidir. Ehl-i sünnet ve cemâat demek, Resulullâh'ın (s.a.v.) ashâbı ve cemâati (radıyallâhü anhüm) demektir. Onların her biri islâm dininin nûrudur. Onların îtikâtı nasıl ise ben de o îtikad üzereyim, demelidir.

İtikâdı, Ashâb-ı Kirâm'ın îtikâdına uygun olan müslümanlara Ehl-i Sünnet, Fırka-i Nâciye, Ehl-i Hak denir. Bu­na uymayanlara Ehl-i Bid'at, Fırak-ı Dâlle denir.


Ehl-i sünnetin itikatta imâmı ikidir. Birisi İmâm Ebû Mansûr Mâtürîdî, diğeri İmâm Ebü'l-Hasen Eş'arî'dir.
Hanefîler İtikatta imâm Ebû Mansûr Mâturîdî'yi,
Şâfiîler ise imâm Ebü'l-Hasen Eş'arî'yi imâm edinmiş­lerdir.
Ehi-i sünnet ve cemâat mezhebi haktır, doğrudur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Ümmetim yetmiş üç fır­kaya ayrılacaktır. Bir fırkadan başkası cehennemliktir." bu­yurdular. "O hangi fırkadır?" diye sorulduğunda Peygam­ber Efendimiz (s.a.v.) "Benim ve ashâbımın yolunda olan­lardır." buyurmuştur.

"Amelde mezhebin hangisidir?" denirse, imâm-ı Âzam Ebû Hanîfe mezhebindekiler "Hanefî mezhebi" demelidir. Şafiî, Hanbelî ve Malikî mezhebindekiler de mensûbu bulundukları mezhebi söylerler.

Kur'ân-ı Kerîm'de ve Hadîs-i Şeriflerde farz, haram, helâl gibi hükümlerin bazısı açıktır, herkes anlar. Bazısı gizlidir, onları ancak müctehid olan âlimler anlar. Allâhü Teâlâ ictihâda ehil olan âlimlere, çalışıp hükümler çıkarmalarını, Kur'ân- ı Kerîm ve Resülullâh'ın sözü ve fiilleri ile ve Ashâb-ı Kirâm'ın icmâ'ı ile gizli olanları delillerle ve kıyâs ile meydâ­na çıkarıp anlatmalarını, bunlarla amel etmelerini ve mücteid olmayanlara öğretmelerini emretmiştir.

Müctehid olmayanlar bu müctehidlerden birine uymak ve onları taklîd etmek ile emrolunmuşlardır.


Blogger tarafından desteklenmektedir.