Header Ads

İlk Müslümanların Habeşistan'a hicreti

İlk Müslümanların Habeşistan'a hicreti
İlk Müslümanların Habeşistan'a hicreti

İlk Müslümanların Habeşistan'a hicreti

Müşrikler, Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirince Ca­fer bin Ebî Tâlib ile bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. Kureyşliler onları geri getirmek üzere Amr bin el-As ve Umâre bin Velîd'i Necâşî'ye ve eşrafa hediyelerle gön­derdiler. Amr ve Umâre, Necâşî'ye;

"Memleketinize sizin ve bizim dinimiz üzere olmayan, kav­mimizden bazıları geldi, onları bize teslîm ediniz." dediler. Meclisteki eşrâf da teslîm etmesini tavsiye ettiler. Necaşî "Ben onları dinleyip ne olduklarını anlamadan size teslim etmem" dedi. Sonra Hz. Cafer ve diğer Müslümanları hu­zuruna getirtti.

Hz. Cafer, meclise girdiğinde selâm verdi, fakat orada âdet olduğu üzere secde etmedi. Necaşi;
"Ey topluluk! Söyleyiniz, niçin benim yanıma kavminizden şunlar gibi girmediniz, îsâ bin Meryem hakkında ne der­siniz, sizin dininiz nedir?" diye sordu. Şöyle cevap verdiler: 


"Dînimiz islâm'dır. Bunu bize nesebini/soyunu ve evsâfını/vasıflarını pek iyi bildiğimiz içimizden bir zât getirdi. Allâh, bizden önce­kilere nasıl resuller gönderdi ise bize de onu gönderdi. O bize ana babaya iyiliği, doğruluğu, ahde vefayı, emanet­leri edayı emreder, putlara tapmaktan men eder, sadece bir olan Allâh'a ibâdet etmemizi ve ona ortak koşma­mamızı emreder. Biz onu tasdîk ettik, Allah'ın kelamını anladık ve bildik ki onun getirdikleri Allâh katındandır Biz böyle yaptığımızda kavmimiz bize ve sâdık Peygambere düşman oldular, Onu yalanladılar ve öldürmek istediler, bizleri putlarına taptırmak istediler. Biz de dinimiz ve kanımız İçin sizin yanınıza hicret ettik.
Sizin huzurunuza selâm ile girmemiz ise; Peygambe­rimiz bildirdi ki cennet ehlinin tahiyyesi selâmdır. Bizlere de karşılaştığımızda böyle yapmamızı emretti. Hz îsâ'ya gelince o sadece Allah'ın kulu ve resulü, Mer­yem'e ilkâ ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur, pek iffetli Meryem'in oğludur." dedi.

Necasi Amr'a hediyelerini iâde ettirdi ve "Bunları teslim etmem için bana dağlar ağırlığınca altın verseniz kabul etmem" dedi, Müslümanlara da emân verdi. Daha sonra kendisi de Müslüman olmuştur. Allah ondan razı olsun.
Blogger tarafından desteklenmektedir.