Header Ads

Ehli Sünnet ve'l Cemaatin Belli Başlı Alametleri

Ehli Sünnet ve'l Cemaatin Belli Başlı Alametleri
Ehli Sünnet ve'l Cemaatin Belli Başlı Alametleri


Hz. Peygamberimiz ümmetinin yetmiş üç guruba ayrılacağını ve bunlardan sadece birinin kurtulacağını, kalan yetmiş ikisinin cehennemlik olacağını haber vermiştir. Ashab, kurtulan gurubun hangisi olduğunu sorunca da, "Benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir." buyurmuştur.

Ehli sünnetin itikadda iki imamı vardır. Bunlar Eş'ari ve Maturidi'dir...

1-) Amelde Şafiî, Mâliki ve Hanbelî'lerin tâbî olduğu Eş'arî itikadı, İmâm-ı Eş'arî'den sonra Fahreddin er-Râzî, İmâm-ı Gazâlî ve Seyyid-i Şerîf el-Cürcânî gibi âlimler tarafından devam ettirilmiştir.

2-) Amelde Hanefî mezhebine mensup olanların ekserisinin tabî olduğu Mâtüridî akaidi ise, İmâm-ı Mâtüridî'den sonra Ebû Muhammed el-Pezdevî, Ebu'l-Muıyn en-Nesefî, Ebû Hafs Ömer en-Nesefî gibi meşhur âlimler tarafından devam ettirilmiştir. Hz. Allah (c.c.) onlardan razı olsun,

Ehl-i Sünnet'in belli başlı alâmetleri:


1. Peygamberlerden sonra insanların efdalinin (Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer r.a.) olduğuna inanmak (Tafdîlü'ş-şeyhayn) ve damatları, yâni, Hz. Osman ve Hz. Ali efendilerimizi sevmek (Hubbü'l-Hateneyn).

2. Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Aksâ'ya tazim etmek (Ta'zımü'l-kıbleteyn).

3. Mestler üzerine mesh yapmak (El-meshu ale'l-huffeyn).

4. Salih ve fâcir her mûslümanın cenaze namazını kılmak, (Es-salâtü ale'l-cenâzeteyn). (Fâcir; itikadı ehl-i sünnet olduğu halde amel cihetinden âsi olan demektir,)


5. Salih ve fâcir (amelde günahkâr) İmâmın arkasında namaz kılmak (Es-salâtü halfe'l-lmâmeyn).

6. "Filan cennetlik, filan cehennemliktir." diye katî hüküm ve şahadette bulunmamak. (El-lmsâkü ani'ş-şehâdeteyn).

7. Peygamberlerin ve meleklerin günahsız olduğuna inanmak (El-kavlü bl'l-ma'sûmeyn).

8. Mü'minlerin ebedî cennetlik, kâfirlerin ebedî cehennemlik olduğuna inanmak (El-itikâdü bi-huludi'l-ferikayn).

9. İman esaslarını kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek (El-îmânü bil-cârihateyn).

10. Allâhü Teâlâ'nın havadise mahal olmasının ve sıfatlarının değişmesinin muhal olduğuna inanmak (El-kavlü bil-İmtinâayn).

11. Kabir ve âhiret hayâtına inanmak (El-îmânü bllhayâteyn).

12. Enbiyâ ve sâllhlerin günahkârlara şefaat edeceğine inanmak (İsbâtü'ş-şefâateyn).

Blogger tarafından desteklenmektedir.