Header Ads

Sultan Abdulaziz Han'ın Nebiler Sultanına arzuhali

Sultan Abdulaziz Han'ın Nebiler Sultanına arzuhali
Sultan Abdulaziz Han'ın Nebiler Sultanına arzuhali


Sultan Abdülaziz Han, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e son derece hürmetkâr bir padişah idi. Kendisinin yazıp Ravza-i Mutahhara’ya gönderdiği bir arzuhalinden: (Besmele, Hamd ve salavâttan sonra):

“…Bu âlemi yoktan var eden Allâhü azimüşşân hazretleri Âdemoğlunu yarattığında onlara “Elestü bi-rabbiküm: Ben sizin rabbinız değil miyim” buyurduğunda bütün hepsi “Belâ” dedi ise de tamamı hidâyete mazhar olamadı. Elhamdülillâh ki hidâyete nâil olub hem de onun habîbine ümmet olduk. Bir de fazladan olarak mü’minlerin kıblesi olan Beytullah hizmetine kalbimle ve kâlıbımla, mâlımla ve bedenimle, sıdkan ve diyâneten, irsen ve intikâlen nâil kılındık. Aynı zamanda şerîat ve tarîkatın sırât-ı müstakim olarak muhâfaza ve icrası uhdemize bir büyük emânet kılındı. İnşâallâh, lâyık olmadığımız halde verilen bu me’mûriyeti eda ederiz ve mal ve evlatların fayda vermiyeceği o hesap gününde şefâatinize ererek cennete girmeye de muvaffak oluruz.

Gece ve gündüz duâsı bu olan ümmetinizden Abdülaziz Han bin Mahmud Han Gâzî cürüm ve isyanımı itiraf ederek yüce dergâhınıza arzuhal takdimine cür’et eyledim. Bütün günahlarımdan estağfirullah sümme estağfirullah. Bu fani dünyada, vakt-i âhir zamanda, bu ümmetinize rûhâniyetinizle imdâd ve gaib erenlerini imdadına tayin eyleyiniz. Devlet-i Aliyyenize ve dînimize, yakın ve uzak, gizli ve aşikâr düşman olanların def‘i için kapınızdan başka ilticâ mahallimiz yoktur.

Bütün ümmet-i Muhammed ile birlikte bu günahkâr ümmetinize hayatta, sıhhat ve afiyette iken üzerindeki bütün hukukullâhı ve kul haklarını eda etmek müyesser ediniz…”

Cenâb-ı Hak, bütün ümmetlerinize ve bu arzuhal sâhibi kulunuza şefâatinizi eriştirip vakti tamam olub âhirete dâvetçi geldikde son nefeste “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” kelimesiyle göçmek nasîb kılsın. Arasat meydanında da yüz aklığı ile ırzımız yıkılmayarak kurtuluşumuzun yegâne sebebi olacak şefâatinizi ihsan buyurunuz. El aman yâ Resûlallah ve yâ Habiballah
Blogger tarafından desteklenmektedir.