Header Ads

Çanakkale geçilseydi

çanakkale savaşı, tarihi, sebepleri, sonuçları, komutanı, kim
Çanakkale geçilseydi


Bazı hocaların klasik soruları vardır. Bun­lar sıkça çıkar ve ta­lebeye puan kazandırırlar. Mesela orta mektep yıllarında "1. Dünya savaşını hazırlayan sebeple­ri" sordu durdular.

Elimize kalemi aldık mı uzun uzun Fransız İhtilali'nin getirdiği değişimden, kafa­larda beliren hürriyet fikrinden, milli duyguların alevlenmesin­den bahseder, faturayı Avustur­ya Veliahtı'nı öldüren komitacı Sırp'a kesiverirdik.

Elbette bunlar da etkiliydi ama sanırım asıl sebep rant meselesiydi. Almanlar denizlerde de güçlenmiş ve sömürülen top­raklara göz dikmişlerdi. Önce­likle (Berlin-Boğaz-Basra) ek­seni, bilahare 5B (Baltık-Bükreş-Bosior-Bağdat-Bombay) hattını ele geçirmeye şartlanmışlar­dı. Böylece dünyayı yönetecek­lerine inanıyorlardı. Bunun için ne yapıp yapmalı, Osmanlı'yı yanlarına almalılardı. Bu tavır uzak ülkelerde tek kale maç ya­pan İngilizleri felaket kızdırdı. Britanya'nın hırslı çocukları Hindistan'ı iyice sahiplenmişler­di, kaldı ki Şattü'l Arab ve Sü­veyş'ten vazgeçmiyorlardı. Fransızlar ise (biraz da Ermeni­lerin hatırına) Suriye ve Güney­doğu Anadolu'ya niyetleniyor­lardı. Rusya ayrı bir âlemdi. Bit­mez tükenmez insan ve toprak kaynaklarına rağmen sefalet içindeydi. Sıcak denizlere inemedikçe bu böyle sürüp gide­cekti. Boğazlar vaat edilince dü­şünmeden "he" dedi, itilaf dev­letlerinin yanına geçti.

Üç komitacı işbaşında

Osmanlı İmparatorluğu o günlerde çok bunalımlıydı. Abdülhamid Han hal edilmiş, Bey­lerbeyi sarayına kapatılmıştı. Yönetime el koyan üçlü çete En­ver, Talat ve Cemal paşalar ma­ceracı ve gözü karaydı. Alman­lar özellikle Enver Paşa'yı avuç­larının içine almışlardı. Alman kondüktörler İstanbul'a kalkan trenlerin üstüne Berlin-Enverland yazacak kadar küstahlardı.

Talat Paşa idadi (orta mek­tep) diploması bile alamamış bir postacıydı. Ancak mason olun­ca önü açıldı. İttihat ve Terakki militanlığı ona Dâhiliye Nazırlığı'nı(İç işleri bakanlığını) getirdi. Ancak o komitacı­lıktan vazgeçmedi. Rakiplerini katlede katlede yükseldi ki kan­lı Babıâli baskını bunlardan bi­riydi. Cenab Şehabeddin'in ifa­desiyle "O'nun, ünlü Bulgar komitacısı Sandasky'e taş çı­kartacak kadar habis bir ze­kası vardı. Ağ ören, tuzak ku­ran, pusuya yatan, karmanyo­la çeviren bir hilekârdı."

Cemal Paşa gittiği her yere darağacı kurduran, karışıklıklar­da önce Müslümanları astıran, müstehzi/alaycı, kibirli ve zalim biriy­di. Ermeni hayranıydı ve bunu saklamazdı. Araplarla aramızı açmak için ne gerekiyorsa onu yaptı.

O günlerde Almanya'nın İs­tanbul sefiri Baron Van Wangenheim toplantı üstüne toplan­tı düzenler, nefis Türkçesi ile pembe tablolar çizerdi. "Siz do­ğudan biz batıdan bastıralım. Hudutlarımız birbirine kavuş­tuğu zaman bizi kim tutabi­lir?" derdi. Nitekim Osmanlı ile bir anlaşma imzalamayı becerdi. Buna göre Rusya itilaf devletleri­ne katılır ve Almanya savaşa sü­rüklenirse Osmanlılar da harbe gireceklerdi. Anlaşmanın imza edildiği saatlerde Rusya çoktan cephede yerini almış ve Alman­ya resmen savaş ilan etmişti. En­ver Paşa'nın bunu bilmemesi mümkün değildi. Sırf Almanla­rın tatlı hatırı için koca İmpara­torluğu maceraya sürüklemek akılla, mantıkla izah edilebilecek bir gaf değildi ama o henüz ha­yaller âlemindeydi.

Çok geçmedi Goeben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Cezayir kıyılarındaki Fransız he­deflerini vurdu. İngiliz donan­ması tarafından takip edildikle­rini anlayınca bize sığındılar. İn­gilizler efendi efendi geldiler ve bu iki geminin karasularımızdan çıkarılmasını istediler. Ancak Enver Paşa bu iki gemiyi satın aldıklarını ilan etti. Aklı sıra Al­man gemicilere fes giydirip me­seleyi halletti. Midilli ve Yavuz adını alan zırhlıların kumandanı Amiral Souchon bizim safları kolay kandırdı ve Karadeniz'de talim izni çıkardı. Souchon ha­latları toplar toplamaz Rus li­manlarına dayandı. Osmanlı bayrağı çekerek Odessa, Kefe ve Novorossisky'i bombaladı. İki Rus gemisini bir Fransız va­purunu batırdı ki artık savaş ka­çınılmazdı.

Hiç yoktan savaş

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.