Header Ads

Bundan Sonra İstanbul'a İslâmbol' denile

Bundan Sonra İstanbul'a İslâmbol' denile
Bundan Sonra İstanbul'a İslâmbol' denile
Fâtih Sultan Mehmed Han'ın 29 Mayıs 1453 yılın­da İstanbul'u fetihten sonra yaptığı ilk iş, İstanbul'u bir İslâm şehri hâline getirmek oldu. İnşâ ettiği yapı­lar ve camilere tahvîl ettiği eski eserler bu hizmetin büyüklüğünü gösterir. Bunun yanında Kostantıniyye ismiyle anılan şehre "İslâmbol" adını verdi1

Bundan sonra İslâmbol ismi de kullanılmaya başlandı. Zaman zaman pâdişâhların İslâmbol isminin kullanılmasına dâir emirleri olmuştur. Bunlardan birisi de Sultan Üçüncü Mustafa Han (1757-1774)'a aittir.


Bundan Sonra İstanbul'a İslâmbol' denile


"Paralarla, emirnameler ve beratlarda kullanılan ifâdelerin birbirine uygun olması güzel bir iş olduğu için, artık "Kostantıniyye" ismi yerine "İslâmbol" isminin kullanılmasına dâir sultanımızın bir fermanı sâdır olmuştu. Binâenaleyh, bundan sonra Dîvân-ı Hümâyûn kaleminden yazılacak emirname ve berat­larda "Kostantıniyye" yerine "İslâmbol" lafzının kul­lanılması pâdişâhımızın emridir."
Fî 19 Rebîulâhir sene 1174 (28 Kasım 1760)
(BOA, Tahvîl Defteri, Nr. 22, s. 17)

Sabit Tunç
Yedikıta Dergisi
Eylül 2008, Sayı 1
www.yedikita.com.tr

Blogger tarafından desteklenmektedir.