Header Ads

Masonluğun 33 derecesinin adları

Masonluğun 33 derecesinin adları
Masonluğun 33 derecesinin adları

Eski ve kabul edilmiş İskoç Ritine göre, 33. dereceye kadar sıralanan, Mavi ve Kırmızı Localarda yer alan mason derecelerinin adlandırılışı şöyledir:

1. derece
Çırak (müpdedi)
2. «
Kalfa (Refik)
3. «
Usta (üstad)
4. «
Sır Üstadı (Maitre Secret)
5. «
Mükemmel Üstad (Maitre Partait)
6. «
Sır Katibi (Secrétairé Intime)
7. «
Nazır ve Hâkim (Prévôt et Juge)
8. «
Bina Emini (Intendant des Bâtiments)
9. «
Dokuzların Seçilmiş Üstadı (Maitre Elu

des Neuf)
10.
«
: Onbeşlerin seçilmiş Hâkimi (Illustre Elu des Quinze)
11.
«
: Yüce seçilmiş Şövalye (Sublime Chevalier)
12.
«
: Büyük Mimar Üstadı (Grand Maitre Archi­tecte)
13.
«
: Krallık Şövalyesi (Chevalier Royale Arche)
14.
«
: Yüce Üstad veya Kutsal Kubbe büyük seçilmişi (Sublime Maitre ou Grand Elu de la Voûtu Sacrée)
15.
«
: Doğa Şövalyesi, Kılıç Şövalyesi (Chevalier D'orjehtou de L'Epée)
16.
«
: Kudüs Prensi (Pirince de Lérusalem)
17.
«
: Doğu ve Batı Şövalyesi (Chevalier D'Orient et D'Occident)
18.
«
: Salipverdi Şövalyesi (Chevalier rose- Croix)
19.
«
: Büyük Pontif veya Yüce İskoçyalı (Grand Pontife ou Sublime Ecossais)
20.
«
: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı (Véréable Grand Maitre de toutes les loges régulières)
21.
«
: Prusya Şövalyesi (Noachite ou Chevalier Prussien)
22.
«
: KraS Baltası ya da Lübnan Prensi (Royale Hache ou Prince du Liban)
23.
«
: Sır Sandığı Başkam (Chef du Tabernacle)
24.
«
: Sır Sandığı Prensi (Prince du Tabernacle)
25.
«
: Tunç Yılan Şövalyesi (Chevalier du serpent D'airain)
26. *
«
: İskoçyalı Papaz (Ecossais Trinitaire ou Prince de Merci)
27.
«
: Kudüs Tapmağının Hâkim Amiri
(Souverain Grand Commandeur du Temple de Jéruselem)

28.
«
: Güneş Şövalyesi (Chevalier du Soleil)
29.
«
: Saint-André Büyük ïskoçyasi (Grand Ecoscais de saint-André)
30.
«
: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi ya da Beyaz-siyah kartal Şövalyesi (Grand Elu Cnevalier Kadosh ou Chevalier de L'aigle blane et noir)
31.
«
: Büyük Müfettiş Kumandan (Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur)
32.
«
: Kutsal Sır Yüce Prensi (Sublime Prince du Royal Secret)
33.
«
: Hâkim Büyük Genel Müfettiş (Souverain Grand Inspecteur Général)

31, 32 ve 33. dereceler gerçekte masonik basamaklardır ama uygula­mada bunlar birer yönetim kurumu durumuna gelmişlerdir.
Burada akla, bütün bu şovalyeli, prensli, komutanlı dereceler neyi göstermektedir sorusu gelebilir. Bu konuda masonlar demektedirler ki, yüksek dereceler, Haçlı seferlerinde Templier Şövalyeleri döneminden kalma bir takım rütbe ve niteliklerin sonradan îskoçya'da masonluğa uygu­lanmasından ortaya çıkmıştır. Masonlukta 1-3. dereceler masonluğun asıl görüş ve idealleriyle kurallarının öğrenildiği derecelerdir. 4-14. dereceler Hiram Efsanesinin işlendiği derecelerdir. Operatif Masonlukta bu derece­lere Tavsif olunmayan dereceler denirdi. 15-18. dereceler ise 1-14. derecelerle daha yukardaki dereceler arasında bir zincir halkası oluştururlar. 18. dereceden başlayan ve 33. derecede son bulan derecelerse en üst felsefi derecelerdir.

Remzî Mahfiller denen 1-3. derecedeki masonluğun temelini oluşturan derecelerdeki masonların locaları, Büyük Loca denen bir üst kuruluşa bağlı olmakla birlikte, gerçekte bağımsız ve kendi çalışmalarına egemen localardır.

Büyük Loca, ilk üç derecenin yönetimiyle görevli bir yönetim örgütüdür. 4-14. dereceleri arasındakilerden oluşan Tekemmül mahfil» leri-geüşim locaları, 15-18. derecelerin oluşturduğu Şapitr'ler ve 19- 30. derecelerin oluşturduğu Areopaj'lar birleşince, Yüksek Karargâh adı verilen örgüt ortaya çıkar. 31. ve 32. dereceler de ayrı ayrı iki yüksek karargâhtır. Bunlardan ilkine ayni zamanda Yüksek Haysiyet Divam- Yüce Onur Kurulu, ikincisine de Konsistuar adı verilir. 33. dereceden 33 biraderinse, Yüksek Şûra'yı oluşturur olduğunu daha önce görmüştük. Ancak, Yüksek Şûra'yı oluşturan 33. dereceden masonların aynı zamanda da Büyük Umumi Müfettiş sanını taşımış olmaları gerekir.

Yukarıda, Masonlukta Yüksek dereceleri anlatırken 1-3. dereceleri sinesinde barındıran Mavi Localarla, daha yukarıdaki Kırmızı Localar dan, ya da Mavi Masonluk ve Kırmızı Masonluk tan söz
etmiştik. Hemen burada eklemek gerekir ki, bu renklilik, salt mavi ve kırmızıyla kalmaz. Yüksek derecelerin Kırmızı atelyeleri gerçekte 4-18. dereceler arasındaki atelyelerdir. Ondan sonra, 19-30. dereceler arasındaki atelyelere (mahfel, loca) Siyal Atelyeler denir.

31. derece Yüksek Haysiyet Divanı, 32. derece Konsistuar ve 33. derece Yüksek Şûra'nın çalışma yerleri ise Beyaz Atelyeler adını alır.
(Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar - İlhami Soysal, Der Yayınları, İst. 1988, S: 197-203)
Blogger tarafından desteklenmektedir.